История на клиниката

Клиника по Коремна Хирургия, ВМА, София

nachalotoИстория. Клиниката по коремна хирургия е пряк наследник на Клиника по обща хирургия, приемник на най-старата I-ва хирургична клиника на ВМА, ръководена до 1990г. от чл.кор.ген.майор проф. Н. Василев. През периода 1990-1997г. клиниката се ръководи от доц. П. Кръстанов, а от 1997г. до 2004г. нейн ръководител е доц. Цв. Панов. През тези години клиниката е в състава на Катедра „Хирургия” към Департамент „Военна Хирургия”. От 2004г. след проведено преструктуриране на академичните звена, клиниката се обединява със съществуващата до тогава Клиника по Спешна Хирургия, ръководена от полк. Доц. Н. Величков. Административно е включена към Катедра Спешна Медицина и Коремна Хирургия, а прякото и ръководство поема полк. Проф. Е. Белоконски, който е нейн ръководител и до днес. През годините в клиниката са работили и други изтъкнати български хирурзи като проф. А. Пинкас, проф. Н. Цанков, проф. Ат. Атанасов, проф. В. Отчев, проф. Г. Киров, доц. П. Казанджиев, доц. М. Герганов, доц. Хр. Маринов. В клиниката са специализирали вече водещи в своите държави, хирурзи от Гърция, Македония, Сирия, Ливан, Нигерия, Либия, Ирак, Афганистан, Никарагуа, КНДР и др.

Диагностично-лечебна дейност. Диагностично-лечебната дейност която се извършва в клиниката покрива целия спектър на общата, коремната, ендокринната, онкологичната и спешната хирургия. Специално застъпени са жлъчно-чернодробната хирургия, хирургията при доброкачествени и злокачествени заболявания на гастро-интестиналния тракт, коло-проктологичните оператвини интервенции, хирургията при хернии на предна коремна стена, хирургията при заболявания на щитовидната жлеза, някои естетично-пластични интервеции, еднодневната хирургия. Особено внимание трябва да се отдели на извършваните лапарокопски хирургични интервенции. За тази цел през 2010 г. към клиниката е изградена операционна зала, оборудвана с водещата към момента операционна система – ENDOALPHA. laparoskopska hirurgiaС нейната помощ, отлично подготвения и обучен персонал извършва лапароскопски операции при  широка гама интра-абдоминални заболявания. Общата оперативна дейност се изразява в извършването на над 1500 оперативни интервенции годишно. Внедрени в практиката са модерни методи за късата и ултракъса периоперативна антибиотична профилактика, ранното ентерално хранене, селектираното прилагане на биопродукти и т.н.  В клиниката работят 3 хабилитирани лица (професор и двама доценти), двама хирурзи защитили докторски дисертации, асистент и 23 хирурзи със специалност. Клиниката по Коремна Хирургия участва с три самостоятелни екипа в осигуряване на спешната хирургическа помощ на ВМА. Дейността й е тясно свързана и с осигуряване на войсковото и обществено здравеопазване в мирно и военно време. Хирурзите работещи в клиниката вземат участие и при хирургичното осигуряване на мисии в страната и чужбина (Афганистан, Босна, Мали, Централно Африканска Република и т.н.). Клиниката осигурява висококачествена специализирана медицинска помощ на най-високо ниво като през 2011г. бе акредитирана, а от Министерството на Здравеопазването и със Заповед на Министъра на здравеопазването на Клиника по Коремна Хирургия е присъдена оценка “отлична” с пет звезди за срок от пет години за нейната цялостна дейност.

Материално-техническа база. Клиниката по Коремна Хирургия е разположена на 5-ия етаж в централната сграда на ВМА, София. В източното крило се намира Сектор „А” с 30 разкрити легла, а в западното – Сектор „Б” с 25 разкрити легла. Функционално клиниката е разделена на седем отделения. Общият брой на болничните стаи е 24, като част от тях са с VIP оборудване. През 2009г. материално-техническата база на клиниката е изцяло обновена след извършване на основен ремонт на двата сектора. Всички стаи разполагат с кабелна TV и интернет. Към двата сектора са включени собствени кухненски офиси със столови за лежащо болните. Клиниката е оборудвана със собствен рентгенов апарат и ЕКГ-апарати. Следоперативните отделения в двата сектора на клиниката имат достъп до централна аспирационна система и централизирана система за подаване на кислород. В Сектор „А” се намира оперативната зала за мини-инвазивна хирургия оборудвана с интегрираната медицинска система – ENDOALPHA на фирмата Olympus. Клиниката разполага и с две операционни зали ситуирани в операционния блок на ВМА. Те са оборудвани в съответствие със съвремените достижения на научно-техническия прогрес. Клиниката извоюва водещо място в страната по внедряване на съвременни диагностични и лечебни методи в хирургията. Широко прилагани в практиката и с отлични резултати са аргон-плазма коагулатор, хармоничен скалпел – Ultracision, апарат за HAL-RAR, холедохоскоп, механичните ушиватели и др.

hirurgУчебно-преподавателска и научно-изследователска дейност. Клиниката по Коремна Хирургия е база за обучение на студенти по медицина, медицински специалисти по здравни грижи и следдипломна квалификация на лекари по специалността „Обща хирургия”. Основните методи за обучение са лекции, практически упражнения, семинари, колоквиуми провеждани от хабилитираните лица и асистентите на клиниката. Ежегодно се провеждат следдипломни курсове в областта на колопроктологията, херниологията, здравните грижи. Клиниката разполага със собствена литература по специалността, нагледни материали, достъп до интернет и модерно оборудвана учебна видео зала позволяваща директно наблюдение на извършваните хирургични интервенции в операционните зали. Водещите хирурзи в клиниката извършват методична и консултативна дейност като национални консултанти по коремна хирургия.
През годините от създаването на клиниката сътрудниците й участват в множество републикански и международни научни форуми. Публикувани са над 300 статии в реномирани български и чуждестранни научни списания. Колективът на клиниката участва в написването на съвременните учебници по коремна хирургия, лапароскопска хирургия, жлъчно-чернодробна хирургия, военна и травма хирургия. Резултат от активната научна дейност е включване в провеждането на международни проучвания при лечението на чернодробния ехинокок, антибиотичната терапия и др. Хирурзите в клиниката поддържат контакти с водещи специалисти и хирургични клиники в страната и чужбина. Специалистите от клиниката членуват в множество български и международни организации, като: Българското Хирургическо Дружество, The New York Academy of Sciences, International Society of Surgery/Societe Internationale de Chirurgie, European Society of Emergency Medicine, Association for Research in Surgery, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), European Society for Surgical Research, Association of Military Surgeons of the United States.

Top of Page